Wat doen we

Het overlegorgaan. 

Ooit...In 2005 is, na de opheffing van de woonconsumentenvereniging, het centraal huurdersorgaan opgericht onder de naam Stichting Overleg Huurders Verhuurder woningstichting De Voorzorg. Sinds eind 2019 zijn we verder gegaan onder de naam Huurdersbelangen Vincio Wonen. Dit orgaan bestaat uit bestuursleden (huurders) uit de zeven wijken van Vincio Wonen. 

Vincio Wonen hecht veel waarde aan een goede relatie met haar huurders en overlegt regelmatig met de Huurdersbelangen Vincio Wonen. We bespreken bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de gebouwen en de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Zo zorgen we samen voor een goed leefklimaat in uw woonomgeving. 

Het overlegorgaan heeft op het gebied van diverse volkshuivestelijke onderdelen recht op informatie, overleg en advies, zoals over het slopen van woningen, de huurprijzen, het onderhoud en beheer, het huurbeleid, het servicekostenpakket, fusies, nieuwbouw cq groot-onderhoudsplannen, aan- en verkoopbeleid in de buurt en over huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg nodig hebben. 

Ook wordt het overlegorgaan betrokken bij het vaststellen van de prestatieafspraken tussen (in ons geval) Vincio Wonen en de gemeenten Heerlen en Brunssum. 

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet van kracht. In deze nieuwe wet is vastgelegd dat coöperaties zich moeten concentreren op hun kerntaak: ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. 

Het overlegorgaan is door de nieuwe wet een volwaardige gesprekspartner over de te maken prestatieafspraken tussen gemeenteen de woningcoörporatie. Deze prestatieafspraken gaan over lokale woonopgaven. In 2018 heeft het overlegorgaan van Huurdersbelangen Vincio Wonen daarom vier keer overleg gevoerd met de directeur-bestuurder van Vincio Wonen. 

Daarnaast is afgelopen jaar een aantal keer een afgevaardigde van het overlegorgaan aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de gemeente, de Woonbond en diverse huurdersverenigingen. 

Agenda

Er zijn nog geen berichten.

Laatste nieuws

Voorgestelde huurverhoging 2022

Geschreven op

Beste Huurders, Zoals elk jaar onderhandelt Huurdersbelangen Vincio Wonen (HVW) namens alle huurders met de directeur-bestuurder van Vincio Wonen over de voorgenomen huurverhoging. Het voorstel van Vincio...